Ostoskoriin saat valittua osia helposti tehtävän kirjautumisen jälkeen
Dometal varaosakeskus

Dometal Oy:n verkkokaupan, varaosamyymälän ja verkkosivustojen tietosuojailmoitus

Selostamme tässä tietosuojailmoituksessa, miten käsittelemme rekisteröityjen henkilötietoja, kun

 1. myymme heille maataloustuotteita ja niiden varaosia verkkokaupassamme ja varaosamyymälässämme,
 2. hankimme tavarantoimittajilta tuotteita verkkokauppaa ja varaosamyymälää varten
 3. tuotamme rekisteröidyille sähköisiä palveluita
 4. rekisteröidyt käyttävät verkkosivustojamme.

Henkilötietoja käsittelevänä rekisterinpitäjänä toimii Dometal Oy, y-tunnus 2215928-2,
osoite Kotimäentie 1, 32210 Loimaa

Rekisteröity

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilörekisteristä ja asiayhteydestä riippuen luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuoraan tunnistaa rekisterissä olevista tiedoista. Tällaisia luonnollisia henkilöitä ovat esimerkiksi verkkokauppamme ja varaosamyymälämme asiakkaat, niiden tavarantoimittajat, verkkosivustojemme sekä muiden sähköisten palveluidemme käyttäjät.

Henkilötiedoista muodostuvat rekisterit ja henkilötietoryhmät

Keräämistämme henkilötiedoista muodostuvat alla kuvatut henkilörekisterit. Olemme kuvanneet kunkin henkilörekisterin kohdalla, mitä käyttötarkoitusta varten henkilörekisteri on perustettu ja esimerkinomaisesti, mitä henkilötietoja ja henkilötietoryhmiä kussakin henkilörekisterissä on.

 • Asiakasrekisteri muodostuu asiakkaidemme henkilötiedoista, joita tarvitsemme asiakkaan asiakkuuden perustamista, kehittämistä, ylläpitämistä, päättämistä sekä sopijapuolten verkkokaupan tai varaosamyymälän tilauksiin ja toimituksiin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien huolehtimista varten. Asiakasrekisterin tietoja käytetään lisäksi suoramarkkinointitarkoituksiin (esimerkiksi uutiskirjeiden ja tekstiviestien lähettämiseen asiakkaalle.)

  Asiakasrekisterissä on muun muassa seuraavia henkilötietoryhmiä: asiakkaan tai tämän yhteyshenkilön yhteystietoja, asiakkaan tilaamien tuotteiden tietoja (esimerkiksi tilausmäärät ja takuutiedot), maksutapahtumia koskevia tietoja, asiakkaan yhteydenottoja (esimerkiksi tuotetiedustelut), reklamaatioita ja palautuksia koskevia tietoja. Jos asiakas on rekisteröitynyt Dometal verkkokaupan käyttäjäksi, asiakkaasta kerätään lisäksi verkkokaupan kulloinkin keräämät henkilötiedot.

  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän ja asiakkaan välisen kauppasopimuksen täytäntöönpaneminen sekä rekisteröidyn nimenomaisesti antama suostumus.

 • Palveluntuottaja-/toimittajarekisteri koostuu henkilötiedoista, joita keräämme ja käsittelemme palveluntuottajistamme ja toimittajistamme, jotka tuottavat meille liiketoimintaamme liittyviä palveluita ja muita palveluita tai joiden kanssa suunnittelemme liiketoimintaa koskevien palveluiden hankintaa.

  Toimittajarekisterissä on esimerkiksi meidän ja palveluntuottajan välisistä sopimuksista, laskuista, sähköposteista, kirjeenvaihdosta, ja reklamaatioista tai muusta yhteydenpidosta ilmeneviä henkilötietoja. Toimittajarekisterissä voi olla myös henkilötietoja, jotka liittyvät palveluntuottajan/toimittajan käyttämiin alihankkijoihin tai yhteistyökumppaneihin.

  Toimittajarekisterissä on esimerkiksi seuraavia palveluntuottajia/toimittajia koskevia henkilötietoryhmiä: toimittajien yhteystietoja, maksutapahtumia koskevia tietoja, toimittajien yhteydenottoja koskevia tietoja ja reklamaatioiden käsittelyä koskevia tietoja.

  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on palvelu- tai toimitussopimuksen täytäntöönpaneminen täytäntöönpano, rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus ja/tai meidän lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen.

 • Verkkosivustoja koskevat rekisterit muodostuvat henkilötiedoista, joita keräämme verkkosivustojemme kävijöistä ja joita keräämme ja käsittelemme verkkosivustojemme toiminnallisuuksien varmistamiseksi sekä verkkosivustojemme kehittämistä varten.

  Se, mitä henkilötietoja verkkosivustoja koskevissa rekistereissä on, ilmenee kulloinkin voimassa olevista verkkosivustojen evästekuvauksista.

 • Verkkokauppaa koskeva rekisteri muodostuu henkilötiedoista, joita keräämme verkkokaupan kävijöistä ja joita käsittelemme verkkokaupan toiminnallisuuksien varmistamiseksi.

  Se, mitä henkilötietoja verkkokauppaa koskevassa rekisterissä on, ilmenee kulloinkin voimassa olevasta verkkokauppaa koskevasta evästekuvauksesta.

  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn nimenomaisesti antama suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme rekisteröityjen henkilötietoja alla kuvatuilla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679, ”GDPR”) mukaisilla käsittelyperusteilla:

 • rekisteröidyn antamalla nimenomaisella suostumuksella;
 • sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, missä rekisteröity on osapuolena
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi; ja
 • oikeutetun edun perusteella.

Pyrimme siihen, että emme käsittelisi arkaluonteisia henkilötietoryhmiä. Voimme kuitenkin poikkeustapauksessa käsitellä tällaisia henkilötietoja, jos se on meille välttämätöntä. Olemme sitoutuneet siihen, että käsittelemme arkaluonteisia henkilötietoja kulloinkin soveltuvan lainsäädännön mukaan.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on, että pystymme palvelemaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitamme, markkinoimaan ja kehittämään palveluitamme, seuraamaan ja tilastoimaan palveluidemme käyttöä sekä hoitamaan meille kuuluvat lakisääteiset velvollisuutemme.

Henkilötietojen vastaanottajat

Voimme siirtää tai luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja konsernin sisällä tai sopimuskumppaneillemme, jotka käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja meidän lukuumme meidän ja henkilötietojen käsittelijän välillä laaditun henkilötietojen käsittelysopimuksen perusteella.

Voimme luovuttaa tai siirtää rekisteröityjen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla sekä mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä kolmansille tahoille, esimerkiksi potentiaalisille ostajille ja/tai heidän neuvonantajilleen.

Emme lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei siihen ole yllä kuvattua taikka lainsäädännöstä johtuvaa perusteltua syytä.

Henkilötietojen siirto ulkomaille

Emme luovuta rekisteröityjen henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos joudumme luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että riittävä tietosuojan taso turvataan soveltamalla tietosuojalainsäädännön edellyttämiä suojatoimenpiteitä (esim. EU:n komission laatimat mallisopimuslausekkeet).

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme rekisteröityjen henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa kuvattua kutakin käyttötarkoitusta varten sekä meitä velvoittavasta lainsäädännöstä, sopimussuhteesta, raportoinnista ja rekisteröidyn antamasta suostumuksesta johtuen. Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan säilyttää joko paperisena tai sähköisenä Dometal Oy:n kulloisenkin toimintapolitiikan mukaan.

Asiakasrekisterissä ja palveluntuottaja/-toimittajarekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröidyn ja meidän välinen sopimussuhde on voimassa ja sen jälkeen niin kauan, kun osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien puolustaminen ja vanhentumisaika edellyttävät, ellei lainsäädäntö tai meitä koskeva raportointivelvoite edellytä tätä pidempää käsittelyaikaa.

Verkkosivustoja ja verkkokauppaa koskevissa rekistereissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröidyn suostumus on voimassa sekä verkkosivujen evästeilmoituksen mukaisesti.

Poistamme rekisteröityjen henkilötiedot, kun meillä ei ole enää lainsäädännöstä, sopimussuhteesta, raportoinnista, rekisteröidyn antamasta suostumuksesta johtuvaa syytä tai tietosuojailmoituksessa kuvatusta käyttötarkoituksesta johtuvaa tarvetta henkilötietojen käsittelyyn. Jos rekisteröity on pyytänyt henkilötietojensa poistamista suostumuksen peruuttamisen johdosta, poistamme henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ellei meillä ole muuta tästä tietosuojailmoituksesta johtuvaa käsittelyperustetta rekisteröidyn henkilötiedoille.

Henkilötietojen suojaaminen

Suojaamme rekisteröityjen henkilötiedot asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä organisatorisin ja teknisin toimenpitein, esimerkiksi salasanoin, käyttöoikeuksien rajauksin ja sisäisin toimintaohjein. Säilytämme henkilötiedot luottamuksellisina.

Voimme säilyttää henkilötietoja manuaalisessa tai sähköisessä muodossa. Manuaalisessa muodossa olevat tulosteet, jotka sisältävät henkilötietoja, tuhotaan tietoturvallisesti.

Sähköisesti talletetut henkilötiedot ovat yhdellä tai useammalla suojatulla palvelimella, jonka tietoverkko on suojattu. Henkilötietoihin pääsy ja niiden käsittely on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvalla henkilöstöllä on sopimus- ja/tai lakiperusteinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus henkilötietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Rekisteröidyllä on henkilötietolainsäädännön mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilötietorekistereihin on talletettu tai ettei rekistereissä ole häntä koskevia henkilötietoja.
Oikeus tietojen
oikaisemiseen
Jos rekisteröidyissä henkilötiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamisesta.
Oikeus tietojen
poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta.
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen
Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.
Vastustamisoikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen
Siltä osin kuin rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle tietoja, joita käsitellään suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus peruuttaa
annettu suostumus
Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut rekisteröidyn henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudettomaksi, vaikka suostumus peruutetaan.
Oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvonta-
viranomaiselle, jos tämä katsoo, että rekisterinpitäjä ole noudattanut toimintaan
soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallisena valitusviranomaisena
toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi)

Muuta

Henkilötietojen käsittely on sopimukseen perustuva vaatimus esimerkiksi, kun käsittelemme henkilötietoja kauppasopimuksen perusteella tarjotaksemme rekisteröidylle palveluitamme tai käsitellessämme palvelu- tai toimitussopimuksen mukaisesti toimittajan/palveluntuottajan henkilötietoja hankinnoissamme.

Jos edellytämme rekisteröityä toimittamaan henkilötietojaan meille ja rekisteröity kieltäytyy tästä, emme voi esimerkiksi myydä maataloustuotteita tai niiden varaosia rekisteröidylle tai hankkia palveluita rekisteröidyltä.

Jos henkilötietojen toimittaminen edellyttää suostumusta, eikä Rekisteröity anna suostumustaan, rekisteröidyn verkkosivustojen, verkkokaupan tai sähköisten palveluiden käyttäjäkokemus voi olla erilainen verrattuna siihen, jos suostumus olisi annettu.

Emme vastaa niistä välittömistä tai välillisistä seurauksista tai vahingoista, joita rekisteröidylle aiheutuu tai voi aiheutua, jos rekisteröity kieltäytyy luovuttamasta henkilötietojaan meille.

Emme suorita profilointi tai automaattista päätöksentekoa.

Kolmansien osapuolten tietosuojaselosteet

Dometalin palveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivustoille ja sisältöön. Rekisteröidyn siirtyessä tällaisille sivustoille tai palveluihin Rekisteröidyn on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset tietosuojaselosteet. Tällaiset sivustot tai palvelut eivät ole Dometalin hallinnassa eikä Dometal vastaa niiden sisällöstä tai tietosuojaselosteista.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita Dometalin sähköiset palvelut, esimerkiksi verkkosivustot ja verkkokauppa, tallentavat Rekisteröidyn tietokoneelle tai mobiililaitteelle Rekisteröidyn käyttäessä sähköisiä palveluitamme.

Dometal käyttää evästeitä tarjotakseen muun muassa sähköisiä palveluitaan Rekisteröidylle, Rekisteröidyn palvelukokemuksen räätälöimiseen ja Dometalin palveluiden kehittämiseen ja seurantaan.

Dometalin verkkokaupassa ja verkkosivustoilla voidaan käyttää Dometalin itsensä asettamia evästeitä (ensimmäisen osapuolen evästeet). Verkkokaupassa ja verkkosivuilla voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä, jos rekisteröidyn käyttämä sisältö on peräisin ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tällöin kolmas osapuoli asettaa evästeen rekisteröidyn tietokoneelle tai mobiililaitteelle rekisteröidyn ja kolmannen osapuolen välisten palveluehtojen perusteella. Dometal ei vastaa tällaisista kolmannen osapuolen evästeistä eikä aseta niitä rekisteröidyn tietokoneelle tai mobiililaitteelle verkkosivustoa ja verkkokauppaa käytettäessä.

Dometalin asettamat ensimmäisen osapuolen evästeet voivat olla välttämättömiä eli toiminnallisia evästeitä. Tällaisia evästeitä tarvitaan verkkosivuston ja verkkokaupan suunniteltuun toimintaan. Dometal voi lisäksi asettaa muita kuin välttämättömiä evästeitä. Ne voivat olla esimerkiksi käyttäjän itsensä valitsemia suostumukseen perustuvia analytiikka-, markkinointi- tai luokittelemattomia eväisteitä, joita käytetään esimerkiksi verkkosivustojen ja verkkokaupan kehittämis- ja seurantatarkoituksiin ja rekisteröidyn sivustoilla liikkumisen seurantaan.

Sivustoilla on myös omat evästeinfot, joista voi tarkistaa mitä evästeitä kussakin sivustossa kulloinkin on käytössä.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus valita verkkosivustoja ja verkkokauppaa käyttäessään, mihin muihin kuin välttämättömiin evästeisiin hän antaa suostumuksensa. Välttämättömiä evästeitä voidaan asettaa Rekisteröidyn suostumuksesta huolimatta.

Rekisteröity voi myös muuttaa selaimensa asetuksia ja poistaa asetetut evästeet selaimesta verkkokaupan ja verkkosivujen käytön jälkeen.

Mistä henkilötietosi on saatu

Saamme Rekisteröityjen henkilötietoja Rekisteröidyltä itseltään, kun Rekisteröity esimerkiksi ottaa meihin yhteyttä, käyttää verkkokauppaamme, asioi varaosamyymälässämme antamansa suostumuksen perusteella tai muutoin luovuttaa niitä meille.

Voimme myös kerätä ja päivittää Rekisteröityjen henkilötietoja yhteistyökumppaniemme rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten esimerkiksi alihankkijoiltamme, jotka tuottavat meille palveluita.

Lisätietoja

Mikäli rekisteröidyllä on mitä tahansa kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan, pyydämme rekisteröityä ottamaan meihin yhteyttä service@dometal.fi.

Voimme päivittää tätä tietosuojailmoitusta ilmoittamalle siitä kotisivuillamme tai muulla tavalla sähköisesti.

Tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 6.2.2023.